ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (กลุ่มที่2) รุ่นที่3 (ช่วงที่2) และกำหนดการขึ้นทะเบียน