ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มที่2) รุ่นที่3 (ช่วงที่2)